Algemene Voorwaarden

 

Versiedatum: 21 augustus 2020
Identiteit van:
DE BARISTA CLUB
Vrolikstraat 44-1
1091 VG Amsterdam
KvK-nummer: 66602726
BTW-nummer: NL002101431B60

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden van DE BARISTA CLUB (hierna te noemen “Voorwaarden”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie DE BARISTA CLUB een overeenkomst wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
 • DE BARISTA CLUB: gevestigd aan de Vrolikstraat 44-1 in Amsterdam en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66602726;
 • Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of DE BARISTA CLUB;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van (Online) Trainingen en Lidmaatschappen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst(en);
 • Gebruiker: de eindgebruiker van het Platform(en) die door DE BARISTA CLUB of door de Opdrachtgever is geautoriseerd om gebruik te maken van het Platform en in het bezit is van een persoonlijk inlogaccount.
 • Lid: de gebruiker die met de DE BARISTA CLUB een overeenkomst is aangegaan om gebruik te maken van het betaalde gedeelte van het Platform en die in het bezit is van een persoonlijk inlogaccount.
 • Platform: het online leden-gedeelte van DE BARISTA CLUB waar Gebruiker op kan inloggen om gebruik te kunnen maken van de Online Trainingen en Coaching programma en/of content, die het doel dient online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan toegankelijk en mogelijk te maken via de online omgeving van DE BARISTA CLUB, te raadplegen via www.debaristaclub.nl.
 • Online Training(en): alle online trainingen en coaching diensten die (tegen betaling) worden aangeboden door DE BARISTA CLUB op het Platform.

Artikel 2 – Totstandkoming en Toepasselijkheid Voorwaarden 

 1. Wanneer er schriftelijk geen expliciete ingangsdatum is overeengekomen, treedt de overeenkomst in werking op de datum dat Opdrachtgever toegang krijgt tot het Platform. 
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten alsmede op de uitvoering(en) daarvan. 
 3. DE BARISTA CLUB heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. DE BARISTA CLUB zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging communiceren. 
 4. Indien de wijziging van de Voorwaarden DE BARISTA CLUB het recht geeft de prijs voor de Online Training(en) te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever die een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging. 
 5. Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van of aanvullingen op de Voorwaarden die het gevolg zijn van wet- en/of regelgeving. 

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Alle aanbiedingen van DE BARISTA CLUB zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na aanvaarding worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Overeenkomst tussen DE BARISTA CLUB en Lid komt tot stand door een lidmaatschapsbetaling te voldoen. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Lid via telefoon, e-mail of schriftelijk.
 3. DE BARISTA CLUB heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Lid te weigeren.
 4. Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit DE BARISTA CLUB of Lid.
 5. Lidmaatschap opzegging dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 7 (zeven) dagen vóórdat de afgesloten abonnementsperiode is afgelopen. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail aan DE BARISTA CLUB naar hello@debaristaclub.nl.
 6. De Overeenkomst komt tot stand eenmalig voor 1 maand of voor een periode van minimaal 1 maand tot wederopzegging, afhankelijk welke abonnementsvorm is gekozen.
 7. Door het afsluiten van een abonnement zal Lid toegang krijgen tot het betaalde gedeelte van het platform en onbeperkte toegang verkrijgen tot de website en haar diensten. 
 8. DE BARISTA CLUB behoudt zich het recht om de inhoud van de website te wijzigen en of aan te passen. Ook is het toevoegen van meerdere afgeschermde gedeeltes of andere secties niet uitgesloten. Ook niet uitgesloten is dat hiervoor andere abonnementsvormen gelden met andere lidmaatschapsgelden.
 9. Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot het betaalde gedeelte van DE BARISTA CLUB. Alle door DE BARISTA CLUB verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer) apparatuur of de door Lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld.
 10. Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging.

Artikel 4 – Rechten en plichten Gebruiker / Lid

 1. Het gebruik van het Platform is voorbehouden aan de Gebruiker / Lid. Gebruiker / Lid verplicht zich het Platform en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen enkel te gebruiken voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Iedere Gebruiker / Lid dient een persoonlijk inlogaccount aan te maken in de door DE BARISTA CLUB ter beschikking gestelde online omgeving. Gebruiker / Lid zal de gegevens en het wachtwoord van het persoonlijk inlogaccount alsmede de inhoud van de Online Trainingen en de rest van het platform altijd geheim houden en derden geen toegang geven tot het Platform.
 3. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft DE BARISTA CLUB het recht het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding is DE BARISTA CLUB gerechtigd de overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Opdrachtgever / Lid heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 4. Een bedrijfslicentie inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan vijf gebruikers. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft DE BARISTA CLUB het recht het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding is DE BARISTA CLUB gerechtigd de overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Opdrachtgever / Lid heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 5. Op aangekochte persoonlijke inlogaccounts is in geen geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop aan derden hiervan toegestaan.

Artikel 5 – Rechten en plichten Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever verplicht zich de Online Trainingen en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen te gebruiken enkel voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en ziet er op toe en staat er voor in dat Gebruiker(s) zich hier eveneens strikt aan houden. 
 2. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan DE BARISTA CLUB verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van verstrekte gegevens zal Opdrachtgever DE BARISTA CLUB daarover direct schriftelijk informeren. 
 3. Opdrachtgever zal derden, die niet behoren tot de medewerkers van Opdrachtgever, geen toegang geven tot het Platform en geheimhouding betrachten over de inhoud van de Online Trainingen. Opdrachtgever neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om diefstal of onrechtmatige toegang tot het Platform te voorkomen. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. 
 4. In geval van (mogelijke) diefstal of onrechtmatige toegang, zal Opdrachtgever DE BARISTA CLUB daarvan direct schriftelijk in kennis stellen en – voor eigen rekening – alle maatregelen nemen om verder onrechtmatig gebruik te voorkomen en/of het reeds ontstane onrechtmatig gebruik te verhelpen. 
 5. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DE BARISTA CLUB niet toegestaan de Online Trainingen en daarmee verband houdende informatie (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen of te vercommercialiseren. 

Artikel 6 – Garanties en Beperking van Aansprakelijkheid 

 1. DE BARISTA CLUB streeft er naar haar Platform continu beschikbaar te stellen (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar levert daartoe geen garantie. 
 2. DE BARISTA CLUB spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. 
 3. DE BARISTA CLUB zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van het Platform. Opdrachtgever accepteert dat het Platform van DE BARISTA CLUB wordt geleverd zoals ze is, zonder bijkomende diensten of services van DE BARISTA CLUB. DE BARISTA CLUB heeft op ieder moment het recht (delen van) het aanbod en de inhoud van haar Platform uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op betaalde vergoedingen of kortingen op toekomstige verschuldigde vergoedingen aan DE BARISTA CLUB. 
 4. DE BARISTA CLUB geeft geen garanties met betrekking tot de werking van het Platform op de computer(besturing)systemen van Opdrachtgever en Gebruikers. 
 5. DE BARISTA CLUB geeft geen garantie voor de geschiktheid van het Platform voor enig bepaald doel. 
 6. DE BARISTA CLUB is niet aansprakelijk voor de certificaten die worden uitgegeven. Hier kan ook geen waarde aan worden toegekend door gebruikers. 
 7. De aansprakelijkheid van DE BARISTA CLUB voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging van zaken die door Opdrachtgever worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is DE BARISTA CLUB niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van de Online Trainingen of daarmee verband houdende diensten, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van DE BARISTA CLUB. 
 8. DE BARISTA CLUB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DE BARISTA CLUB bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever of Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 9. De totale aansprakelijkheid van DE BARISTA CLUB is beperkt tot maximaal de factuurwaarde ex BTW van de afgenomen Online Trainingen in het voorafgaande jaar, dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van DE BARISTA CLUB in het betreffende geval aan haar uitkeert. 
 10. Aansprakelijkheid van DE BARISTA CLUB ontstaat slechts indien Opdrachtgever DE BARISTA CLUB binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DE BARISTA CLUB ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 
 11. Opdrachtgever vrijwaart DE BARISTA CLUB en haar medewerkers van alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de diensten die DE BARISTA CLUB verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van DE BARISTA CLUB. 
 12. DE BARISTA CLUB is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Gebruiker, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. DE BARISTA CLUB behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan het Platform of anderen. 
 13. DE BARISTA CLUB is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de Community welke door een Gebruiker zijn gemeld binnen de Community. 
 14. DE BARISTA CLUB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden (digitale) producten en biedt deze slechts aan ter informatie en DE BARISTA CLUB ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een (digitaal) product, aangeboden via het Platform. 

Artikel 7 – Betaling en Vergoeding 

 1. Opdrachtgever is voor de afname van de Online Trainingen de vergoedingen verschuldigd zoals vermeld op de website www.debaristaclub.nl . 
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden de tarieven uitgedrukt in Euro. Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en overige, ingevolge de wet verschuldigde heffingen. 
 3. Facturen worden aan Opdrachtgever verzonden per e-mail of post. 
 4. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn aan DE BARISTA CLUB op de wijze zoals omschreven op de factuur. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enig bedrag te verrekenen met schulden van Opdrachtgever of betaling aan DE BARISTA CLUB op te schorten. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen schriftelijk aan DE BARISTA CLUB mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen. 
 5. Acties en kortingen op de verschuldigde vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig en gelden niet voor nieuwe facturen.
 6. Na het verstrijken van de onder lid 4 van dit artikel bedoelde termijn, is Opdrachtgever automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.
 7. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is DE BARISTA CLUB gerechtigd de toegang tot het Platform per direct en zonder notificatie op te schorten.
 8. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen en DE BARISTA CLUB de vordering uit handen geeft, is Opdrachtgever naast wettelijk verschuldigde handelsrente over de vordering, verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan DE BARISTA CLUB te vergoeden.
 9. DE BARISTA CLUB is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen.

Artikel 8 – Beëindiging en Ontbinding 

 1. De overeenkomst kan door DE BARISTA CLUB tegen het einde van de looptijd opgezegd worden met een opzegtermijn van 2 maanden. 
 2. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 
 3. DE BARISTA CLUB kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd. DE BARISTA CLUB zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
 4. Bedragen die DE BARISTA CLUB voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar. 
 5. Het staat DE BARISTA CLUB steeds vrij voor de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen of de rechten en plichten onder de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 9 – Bescherming Persoonsgegevens 

 1. DE BARISTA CLUB houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar privacy policy op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken. 
 2. Persoonsgegevens van Opdrachtgever(s) en Gebruiker(s) zullen door DE BARISTA CLUB niet aan derden worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming. 
 3. Opdrachtgever heeft op grond van de Wbp verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, alsmede het geven van inzage in, het wijzigen of anonimiseren van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Opdrachtgever en Opdrachtgever garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp houdt. 

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking het Platform en bijbehorende documentatie berusten bij DE BARISTA CLUB of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers. He Platform en de Online Trainingen blijven altijd eigendom van DE BARISTA CLUB. Het is Gebruiker en Opdrachtgever niet toegestaan (gedeelten) van teksten, afbeeldingen of andere beschermde werken van DE BARISTA CLUB of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers te gebruiken of te verveelvoudigen, anders dan bepaald in de overeenkomst of deze Voorwaarden.